INAX Top >  Tài liệu

File CAD

STT Nhóm sản phẩm Sản phẩm Loại file Dụng lượng Tải về
1 Nắp rửa CW-S15VN .dwg 1,556 Kb CW-S15VN.dwg
2 Nắp rửa CW-H17VN .dwg 3,286 Kb CW-H17VN.dwg
3 Nắp rửa CW-H18VN .dwg 3,727 Kb CW-H18VN.dwg
4 Nắp rửa CW-KB22AVN .dwg 1,799 Kb CW-KB22AVN.dwg
5 Nắp rửa CW-KA22AVN .dwg 1,795 Kb CW-KA22AVN.dwg
6 Bàn cầu cảm ứng REGIO .dwg 2,513 Kb DV-R115VH-VN-BKG.dwg
7 Bàn cầu 1 khối AC-959VAN .dwg 4,288 Kb AC-959VAN.dwg
8 Bàn cầu 1 khối AC-918VRN-1 .dwg 2,761 Kb C-918VRN_-_C-918VRN-1.dwg
9 Bàn cầu 1 khối AC-939VN .dwg 3,069 Kb C-939VN.dwg
10 Bàn cầu 1 khối AC-991VRN .dwg 3,581 Kb C-991VRN.dwg
11 Bàn cầu 1 khối AC-900VRN .dwg 1,624 Kb C-900VRN.dwg
12 Bàn cầu 1 khối AC-918VRN .dwg 2,761 Kb C-918VRN_-_C-918VRN-1.dwg
13 Bàn cầu 1 khối AC-909VRN-1 .dwg 3,375 Kb C-909VRN_-C-909VRN-1.dwg
14 Bàn cầu 1 khối AC-909VRN .dwg 3,375 Kb C-909VRN_-C-909VRN-1.dwg
15 Bàn cầu 1 khối AC-1017VRN .dwg 3,000 Kb AC-1017VRN.dwg
16 Bàn cầu 1 khối AC-1008VRN .dwg 2,664 Kb AC-1008VRN.dwg
17 Bàn cầu 1 khối AC-1135VN .dwg 3,442 Kb AC-1135VN.dwg
18 Bàn cầu 1 khối AC-2700VN .dwg 2,575 Kb AC-2700VN.dwg
19 Bàn cầu 1 khối AC-4005VN .dwg 3,176 Kb AC-4005VN.dwg
20 Bàn cầu 1 khối AC-4005+CW-S15VN .dwg 3,176 Kb AC-4005VN.dwg
   1 2  3 Trang cuối >>