INAX Top >  Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Chính sách Cơ bản về Bảo mật Thông tin Cá nhân

Tập đoàn LIXIL (sau đây gọi là “Công ty”) coi việc quản lý và bảo vệ thích đáng thông tin cá nhân là trách nhiệm xã hội của Công ty. Công ty hướng tới việc quản lý và bảo vệ thích đáng thông tin cá nhân mà Công ty đã thu thập được (sau đây gọi là “Chính sách Cơ bản”). Những công ty trong cùng tập đoàn của Công ty (sau đây gọi là “Nhóm công ty”) cũng nhận thức được tầm quan trọng của trách nhiệm quản lý - bảo vệ thích đáng thông tin cá nhân và họ cũng sẽ lập những Chính sách Bảo mật, hướng tới việc quản lý - bảo vệ thích đáng thông tin cá nhân theo Chính sách Bảo mật đó.

1. Thông tin Cá nhân

Thông tin cá nhân là những gì cho phép nhận biết một cá nhân nào đó và bao gồm các thông tin sau:

 1. Tên, địa chỉ, ngày sinh, giới tính, nghề nghiệp, số điện thoại, địa chỉ email, hoặc các thông tin tương tự.
 2. Những thông tin mà nếu chỉ dựa vào đó sẽ không cho phép nhận biết danh tính cụ thể của cá nhân nhưng có thể dễ dàng kết hợp đối chiếu với các thông tin khác để nhận biết được cá nhân cụ thể đó.

2. Thu thập, Mục đích sử dụng và Cung cấp thông tin cá nhân cho Bên thứ ba

 1. Công ty thu thập thông tin cá nhân một cách phù hợp trong phạm vi cho phép cần thiết để thực hiện hoạt động kinh doanh.
 2. Thông tin cá nhân có thể được sử dụng bởi các bên sau đây:
  1. Công ty;
  2. Công ty và các công ty con; và
  3. Các Nhà thầu của Công ty (bao gồm các nhà thầu phụ của những nhà thầu đó)
 3. Công ty và các công ty nằm ở ii. và iii. của mục 2.(2) ở trên (sau đây goi là “Bên Tiếp Nhận”) sử dụng thông tin cá nhân trong phạm vi mục đích sau đây:
  1. Nhằm cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng cho khách hàng về các sản phẩm vật liệu xây dựng nhà ở, vật liệu xây dựng nhà thương mại, sản phẩm ngoại thất, trang thiết bị nhà ở mà Bên Tiếp Nhận xử lý (sau đây gọi là “Sản phẩm Công ty”);
  2. Nhằm cung cấp thông tin bằng thư từ trực tiếp hoặc thư điện tử của Bên Tiếp Nhận (như tạp chí thư điện tử, hoặc tương tự liên quan tới Sản phẩm Công ty); và
  3. Nhằm cung cấp thông tin cá nhân cho Bên Tiếp Nhận.
 4. Khi Công ty hoặc các Bên Tiếp Nhận khác có nhu cầu sử dụng thông tin cá nhân  hoặc khi cần sử dụng vì mục đích khác ngoài các mục đích được đề cập ở trên, trừ các trường hợp trong mục 3. b., d., e., f., và g. dưới đây, bên sử dụng và mục đích sử dụng phải được liên lạc trước với khác hàng và việc cung cấp thông tin hoặc sử dụng thông tin sẽ được thực hiện sau khi nhận được sự đồng thuận trước đó từ khách hàng.
 5. Những giao thiệp của khách hàng với Công ty liên quan tới hỏi đáp hoặc đưa ý kiến, ví dụ như trò chuyện điện thoại, sẽ có thể được ghi âm lại. Bản ghi âm có thể được sử dụng để xác nhận chi tiết cuộc trò chuyện và cung cấp các dịch vụ tương tác tốt hơn.

3. Phạm vi Tiết lộ Thông tin Cá nhân

Thông tin cá nhân sẽ không được tiết lộ hoặc cung cấp cho bên thứ ba trừ các trường hợp sau đây:

 1. Khi có sự đồng thuận của khách hàng;
 2. Khi không thể nhận biết được cá nhân khách hàng;
 3. Khi cung cấp thông tin cá nhân cho Bên Tiếp Nhận nằm trong phạm vi mục đích sử dụng cho phép;
 4. Khi có yêu cầu bảo vệ mạng sống hoặc tài sản của một người và việc lấy sự đồng thuận của khách hàng bị gặp khó khăn;
 5. Khi có yêu cầu cụ thể về cải thiện sức khỏe cộng đồng hoặc chăm sóc trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ đúng cách và việc lấy sự đồng thuận của khách hàng gặp khó khăn;
 6. Khi cơ quan nhà nước hoặc chính quyền địa phương yêu cầu hợp tác nhằm thi hành nhiệm vụ tuân theo pháp luật hoặc các quy định, và có rủi ro ảnh hưởng cản trở tới việc thi hành nhiệm vụ đó nếu như có sự đồng thuận của khách hàng; và
 7. Khi được yêu cầu bởi luật pháp và quy định.

4. Quản lý thông tin cá nhân

 1. Ngoài việc đào tạo và tập huấn cho cán bộ nhân viên, Công ty phải hướng tới quản lý thích hợp thông tin cá nhân bằng cách chỉ định người đảm trách trong mỗi bộ phận có liên quan tới xử lý thông tin cá nhân.
 2. Công ty hướng tới việc duy trì an ninh,… của trang web Công ty để phòng tránh các hành động xâm nhập trái phép, rò rỉ, phá hoại hoặc thay đổi thông tin cá nhân.
 3. Công ty ký kết hợp đồng bảo mật thông tin với Bên Tiếp Nhận để yêu cầu họ phải quản lý thích hợp và bảo vệ các thông tin đó và hướng tới ngăn chặn tiết lộ, cung cấp lại thông tin đó cho bên thứ ba hoặc sử dụng chúng vì mục đích ngoài phạm vi cho phép như trên mục 2.(3).

5. Tiết lộ, Thay đổi, Bổ sung, Ngưng sử dụng, Xóa và Ngừng Cung cấp Thông tin Cá nhân cho Bên thứ ba

 1. Hãy liên hệ trực tiếp với Công ty nếu liên quan tới yêu cầu bởi khách hàng về việc tiết lộ, thay đổi, bổ sung, ngưng sử dụng, xóa, và ngừng cung cấp cho các bên thứ ba về thông tin cá nhân của khách hàng mà Công ty đang giữ. Để giữ độ chính xác và tính bảo mật và phòng ngừa việc rò rỉ thông tin cá nhân, nếu không có quy trình đặc biệt nào cần theo quy định pháp luật, bất cứ cuộc điều tra cần thiết nào sẽ được thực hiện không trì hoãn. Việc tiết lộ, thay đổi, bổ sung, ngưng sử dụng, xóa, và ngưng cung cấp cho các bên thứ ba về thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được thực hiện không trì hoãn và theo quy định của pháp luật chỉ khi có thể xác nhận được rằng yêu cầu này liên quan tới thông tin cá nhân của khách hàng. Công ty không chịu trách nhiệm cho việc không làm theo bất cứ yêu cầu nào không thỏa mãn các điều kiện để lập yêu cầu như đề cập ở dưới đây hoặc bất cứ yêu cầu nào cũng có thể bị coi là vô căn cứ dựa trên việc điều tra.
 2. Khách hàng lập yêu cầu sẽ được liên lạc không trì hoãn nếu liên quan tới việc thực hiện hay không thực hiện việc tiết lộ, v.v như đã đề cập ở trên. Nếu trong trường hợp không thực hiện, chúng tôi sẽ hướng tới cung cấp phần giải thích lý do cho việc đó.

--Cách Lập Yêu cầu cho việc Tiết lộ Thông tin Cá nhân --
Hãy chuẩn bị ba tài liệu sau đây và gửi tới Trung tâm Liên Hệ, chi tiết như ở mục 11. 

* Lưu ý khách hàng sẽ phải chịu trách nhiệm về bất cứ bưu phí nào phát sinh.

1) Mẫu Yêu cầu Tiết lộ Thông tin Cá nhân
2) Giấy tờ tùy thân khách hàng hoặc đại diện của của khách hàng.

Vui lòng gửi các giấy tờ tùy thân sau.

Khi khách hàng thực hiện ra yêu cầu

Bản sao giấy phép lái xe của khách hàng, hộ chiếu, thẻ bảo hiểm y tế hoặc giấy chứng nhận cư trú.

Khi đại diện của khách hàng thực hiện ra yêu cầu

Bản sao giấy phép lái xe, hộ chiếu, thẻ bảo hiểm y tế hoặc giấy chứng nhận cư trú của khách hàng ,

Giấy ủy quyền cho người đại diện cho mục đích này (nếu đại diện là luật sư, thì trong giấy ủy quyền phải có số đăng ký luật sư của đại lý đó)

Giấy chứng nhận con dấu/chữ ký của khách hàng

3) Phong bì ghi sẵn địa chỉ và dán tem

Xin vui lòng gửi một phong bì ghi sẵn địa chỉ và trả trước 392 yên (82 yên cho lệ phí gửi thư thông thường + 310 yên là lệ phí thư đảm bảo đơn giản).

--Cách yêu cầu thay đổi, bổ sung, chấm dứt sử dụng, xóa hoặc chấm dứt cung cấp cho bên thứ ba thông tin cá nhân--

Vui lòng chuẩn bị hai tài liệu sau và gửi cho Trung tâm liên hệ.

1) Biểu mẫu yêu cầu thay đổi thông tin cá nhân, bổ sung, chấm dứt sử dụng, xóa hoặc chấm dứt cung cấp thông tin cho bên thứ ba

2)  Giấy tờ tùy thân của khách hàng hoặc đại diện của họ

Vui lòng gửi các giấy tờ tùy thân sau.

Khi khách hàng thực hiện ra yêu cầu

Bản sao giấy phép lái xe của khách hàng, hộ chiếu, thẻ bảo hiểm y tế hoặc giấy chứng nhận cư trú.

Khi đại diện của khách hàng thực hiện ra yêu cầu

Bản sao giấy phép lái xe, hộ chiếu, thẻ bảo hiểm y tế hoặc giấy chứng nhận cư trú của khách hàng ,

Giấy ủy quyền cho người đại diện cho mục đích này (nếu đại diện là luật sư, thì trong giấy ủy quyền phải có số đăng ký luật sư của đại lý đó)

Giấy chứng nhận con dấu/chữ ký của khách hàng

6. Cung cấp thông tin cá nhân cho các bên nhận

1. Phạm vi thông tin cá nhân được cung cấp cho Bên nhận sẽ bao gồm tất cả thông tin cá nhân đó trừ khi nhận được yêu cầu cụ thể từ khách hàng.

2. Thông tin cá nhân có thể được gửi tới Bên nhận bằng cách chuyển tiếp tài liệu giấy hoặc dữ liệu điện tử, bằng cách cung cấp băng từ hoặc bằng cách truy cập vào máy chủ.

3. Khi khách hàng đưa ra yêu cầu chấm dứt cung cấp thông tin cho Bên nhận, việc cung cấp thông tin cá nhân của khách hàng đó cho Bên nhận sẽ bị chấm dứt, không bị trì hoãn theo quy định của pháp luật.

4. Khách hàng thực hiện yêu cầu đó sẽ được liên lạc không chậm trễ liên quan đến việc thực hiện hoặc không thực hiện việc chấm dứt cung cấp, vv như được mô tả ở trên. Trong trường hợp không thực hiện, chúng tôi sẽ cố gắng giải thích lý do cho việc đó.

7. Miễn trừ trách nhiệm pháp lý

Công ty không chịu trách nhiệm bảo vệ, quản lý hoặc xử lý thông tin cá nhân và các thông tin khác trên bất kỳ trang web của bên thứ ba nào đã được liên kết với trang web của Công ty.

8. Tuân thủ pháp luật và quy định liên quan

Công ty sẽ tuân thủ pháp luật và quy định của Nhật Bản liên quan đến thông tin cá nhân.

9. Thông báo về các thay đổi đối với chính sách cơ bản

Chi tiết của Chính sách cơ bản có thể thay đổi theo yêu cầu. Do không thể thực hiện liên lạc với từng khách hàng trong từng dịp như vậy, phiên bản mới nhất của Chính sách cơ bản sẽ được xuất bản dưới dạng ấn bản mới nhất trên trang web của Công ty.

10. Sử dụng Cookie

1. Trang web của Công ty bao gồm một trang sử dụng công nghệ được gọi là "cookie" cho phép khách hàng sử dụng thuận tiện hơn khi truy cập Web vào một dịp tiếp theo.

"Cookie" là một công nghệ tiêu chuẩn của ngành để xác định máy tính của khách hàng trên máy chủ web. "Cookie" cho phép nhận diện máy tính của khách hàng, nhưng không xác định bản thân khách hàng, miễn là thông tin cá nhân của khách hàng không được nhập vào. Trình duyệt được sử dụng có thể làm mất hiệu lực chức năng cookie bằng cách thay đổi cài đặt. Tuy nhiên, theo đó thì một phần hoặc tất cả các dịch vụ trên trang web sẽ không thể sử dụng được nữa.

Giải thích các Thuật ngữ liên quan đến "Cookies"

Đây là một phương pháp xác định một máy tính đang duyệt một trang chủ trên Web. Cookie có thể được lưu dưới dạng tệp trong đĩa khách hàng dưới dạng một lượng nhỏ thông tin được gửi tới đĩa cứng hoặc trình duyệt của khách hàng từ máy chủ web. Mục đích của việc này là để lưu trữ thông tin liên quan đến máy chủ ở bên truy cập. Theo cách này, ngay cả sau khi rời khỏi trang web, trong trường hợp truy cập trang đó vào dịp tiếp theo, máy tính của bên truy cập có thể được xác định vì máy chủ có thể đọc "cookie" được lưu trữ trong đĩa cứng và trình duyệt của bên truy cập.

Mặc dù cookie có thể được sử dụng để xác định máy tính của khách hàng, bản thân khách hàng không thể được xác định miễn là thông tin cá nhân của khách hàng không được nhập vào.

2. Công ty có thể sử dụng dữ liệu thu được qua cookie trong các trường hợp sau:

i. Khi sửa đổi hoặc xóa nội dung để cải thiện sự hài lòng của khách hàng hoặc cung cấp các dịch vụ được tùy chỉnh cho một khách hàng cá nhân; hoặc là

ii. Khi phân tích thị hiếu mà khách hàng có thể có trong bất kỳ dịch vụ nào và khi được sử dụng để chuyển tiếp quảng cáo hiệu quả trên trang web.

11. Trung tâm liên lạc

Bất kỳ yêu cầu nào liên quan đến Chính sách bảo mật này phải được chuyển đến Công ty, với tư cách là trung tâm điều hành doanh nghiệp xử lý thông tin cá nhân, như sau:

Qua Bưu điện

Thông tin cá nhân Trung tâm điều tra thông tin cá nhân LIXIL Group Corporation

2-1-1 Ojima, Koto-ku, Tokyo 136-8583, Nhật Bản

Qua E-mail

Thông tin cá nhân Trung tâm điều tra thông tin cá nhân LIXIL Group Corporation

kokyakujouhou@lixil.com